Boukje

Boukje is, behalve de iennichste pakesizzer fan de ferstoarne Bouke Helfrich, ek de fertelster fan Galgen. It is oan har te tankjen dat it ferhaal fan Helfrich Bretels – foarmjûn as toanielstik yn widere rûnten bekend wurdt. De kommende wiken docht se op dit plak út ’e doeken wa’t wa is yn it drama fan de Helfrichs.

Patrick

Hy stie samar by ús foar de doar, of krekter sein, hy stie samar by de famylje yn ’e keamer. As hie er al jierren mei ús befreone west. En dan wie er ek, allinne net mei de famylje, mar mei ien [...]

Akkemyn

Komyske duo’s yn ’e film en op it toaniel besteane faak út utersten. Grou en meager, grut en lyts, guodlik en koart foar de kop. As se net sa’n serieus fak útoefenen, soest hast sizze dat it duo [...]

Tine Schaap

Se is gewoan makke foar it fak dat se útoefenet. Doe’t ik Tine Skiep foar it earst seach en praten hearde, tocht ik spontaan: de ideale útfeartlieder. Bytsje houterich, útstrutsen gesicht, [...]

Arjen

Fan omke Arjen, de man fan Tsjitske, ha’k noait goed hichte krije kind. Hy wie altyd learaar Nederlânsk en Frysk op in skoalle yn Ljouwert, yn syn frije tiid skreau er boeken. Altyd yn it Frysk, [...]

Wybrand

Apart dat trije bern út deselde húshâlding, dy’t troch deselde heit grutbrocht binne, sa fan elkoar ferskille kinne. Us mem altyd dwaande mei har persoanlik groei, tante Tsjitske ynbannich en fol [...]

Tsjitske

Se binne susters fan elkoar, mar it ferskil kin hast net grutter. Margje, ús mem: ekstravert, in flapút en altyd dwaande mei har persoanlike groei. Tsjitske, myn tante: ynbannich, harsels [...]

Reitse

Sa’k sei, ik hoopje net dat ús heit aanst ôftinget op de kiste of de blommen. Hy is der ta by steat. ,,Moat dy kiste 4000 euro kostje? Yn gjin tûzen jier, ik bied 3000. Graach of net.’’ Ik haw [...]

Margje

Soms freegje ik my wolris ôf hoe’t ús heit en mem elkoar oait fûn ha. Us heit in keapmantsje dat rommelmerken ôfstrúnde om hannel; ús mem in direkteursdochter dy’t har oerjoech oan de meast [...]

Pake Bouke

Pake is dea. Ik wit it, it klinkt hurd, mar yn ’e twa jier dat ik filosofy studearre, ha ’k leard om de feiten noait moaier foar te stellen as se binne. Us mem frege my oft ik it ek wat oars [...]

Boukje

Neffens Leo Tolstoi lykje alle lokkige famyljes op elkoar, mar binne alle ûngelokkige famyljes ûngelokkich op har eigen wize. Dêr moat ik hieltyd faker oan tinke no’t ik myn famyljeleden fan de [...]