Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet
‘Galgen’ yn 2021

It iepenloftspul fan Snakkerbuorren giet dizze simmer net troch. Yn ferbân mei de beheinings en ûnsekerheden dy’t der op dit stuit troch it Corona-firus binne, is it net mooglik om yn juny de plande foarstellings te spyljen. Besletten is om it stik in jier troch te skowen. Yn juny 2021 is elkenien mear dan fan herte wolkom by ús op de tún om alsnoch  de perikelen om it galge-fabryk fan de famylje Helfrich hinne, te belibjen.

Galgen
Galgen is in swarte komeedzje fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal foar Snakkerbuorren skreaune stik giet oer in famyljebedriuw dat him al fjouwer generaasjes taleit op de produksje fan heechweardige galgen (bretels).

Nei’t Bouke Helfrich, de âld-direkteur fan ‘Helfrich Galgen’, op tachtichjierrige leeftyd stoarn is, komme syn trije bern thús foar de tariedingen fan de begraffenis. Geandewei blykt dat moaie herinnerings oan heit fier te sykjen binne. De famyljeferhâldings komme lykwols ûnder druk te stean as der in tal ûnferwachte saken oan it ljocht komme dêr’t net ien bliid mei is. Wat sil dêr by de plechtichheid oer nei bûten brocht wurde?

De regy is yn hannen fan Karin Idzenga. Galgen wurdt yn juny 2021 sân kear opfierd yn it smûke iepenloftteater fan de Doarpstún op Snakkerbuorren. Data wurde letter bekend makke.

Bliuw op ‘e hichte fan
Iepenloftspul Snakkerbuorren

Wolst witte wannear’t bygelyks de kaartferkeap begjint of wat ús plannen binne foar in nij jier? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, hâld my op de hichte fan nijs oer Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Gjin iepenloftspul op Snakkerbuorren yn 2020

It iepenloftspul fan Snakkerbuorren giet dizze simmer net troch. Yn ferbân mei de beheinings en ûnsekerheden dy’t der op dit stuit [...]

Nij stik fan Sietse de Vries as iepenloftspul yn Snakkerbuorren

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet takom jier Galgen, in stik fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal [...]