Iepenloftspul Snakkerbuorren 2024

Op it programma yn 2024 stiet de klassiker Andorra út 1961 fan de Switserske skriuwer Max Frisch (1911-1991). Frisch heart ta deselde generaasje as syn lângenoat Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), fan wa’t Snakkerbuorren yn 2015 it tige suksesfolle De dame komt spile hat. Dy foarstelling wie eartiids goed foar in Gouden Gurbe foar de bêste foarstelling.

Sawol Frisch as Dürrenmatt skreaune stikken oer de maatskippij fan doe (en no) mei in soms licht absurdistyke ynslach. De regy is dizze kear yn hannen fan Grytha Visser út Snakkerbuorren.

It ferhaal
Yn Andorra* is it libben goed. De minsken libje der noflik en yn frede. Dat Andorra grinzet oan in fijanlik lân, hâldt de bewenners net echt dwaande, want wêr soenen se bang foar wêze moatte? Dat guon folken en minsken dy’t ‘oars’ binne, dêr útsletten en ferfolge wurde, hawwe sy gjin lêst fan. Elk is by harren wolkom. Sa ek Andri, de pleechsoan fan Can, de learaar fan Andorra.

Elk wit net better as dat Andri heart ta it Roeke-folk. Goed 20 jier lyn hat de learaar, ommers om dy reden, Andri út it fijanlike buorlân weismokkele om it jonkje te behoedzjen foar ferfolging. Mar as úteinlik oan it ljocht komt dat Andri ‘gewoan’ it bûtenechtlike bern is fan de learaar mei in frou út it fijanlike buorlân, komt dy wierheid lykwols te let.

Yn de skynber fredige maatskippij fan Andorra, binne Andri geandewei syn libben allerhanne stereotype eigenskippen tadichte dy’t by syn wêzen hearre soene. Logyskerwiis hat Andri him dy opdrongen identiteit eigen makke en hâldt dêr ek oan fêst, sels at syn heit en mem him de wierheid fertelle. As dan úteinliks de fijannige buorlanners it ‘ûnskuldige’ Andorra binnen falle, wurdt Andri omdat hy in Roek wêze soe, oppakt en ôffierd. De Andorrezen waskje harren hannen yn ûnskuld. Sy hienen dizze ôfrin dochs noait foarsjen kinnen?

* it Andorra fan dit stik hat neat te krijen mei it besteande dwerchsteatsje mei deselde namme, der is ek net in oar besteand dwerchsteatsje bedoeld. Andorra is de namme foar in model.

Regy: Grytha Visser | Muzyk: Omar Bakker | Dekôr: Marysia Jaworski | Klean: Henk Bosma Ziel | Technyk: ACB lighting | Grafyske foarmjouwing: Rudi Stuve | Spilers: Chris Marijt, Marije Semplonius, Jelle Terwal, Anneke van den Akker, Nynke Dijkstra, Theo van der Molen, Marcin Rachula, Klaas Zwart, Ale Postmus, Elly Dijkstra, Mirjam Ros, Sjoukje Jager-Zwart, Jillis Tingen, Evert Rijpma, Piet Wenings, Jildou Talman, Yara de Boer, Nynke van der Lei, Jinte Graafsma en Jildou Bouma.

Foarstellings
De premjêre fan Andorra is op 26 juny. De oare foarstellings binne op freed 28 juny, sneon 29 juny, tiisdei 2 july, tongersdei 4 july, freed 5 july en sneon 6 july. Kaarten bestelle kin hjir.

———–

Folgje Iepenloftspul Snakkerbuorren ek op Facebook en/of Instagram en/of meld dy oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, ik meld my oan foar de nijsbrief fan Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

In memoriam Piter Zwart

SNAKKERBUREN Piter Zwart uit Snakkerburen die zich jaren met hart en ziel inzette voor de Friese cultuur en daarom eind vorig jaar nog [...]

Iepenloftspul Snakkerbuorren siket figuranten

Kommende simmer spilet Iepenloftspul Snakkerbuorren, lykas bekend, ‘Andorra’ fan deSwitserske skriuwer Max Frisch. In [...]