Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet ‘Galgen’

‘Lykas it libben pas wearde krijt as in minske der muoite foar dwaan moat, sa krijt it dragen fan in broek pas alluere as dy ophâlden wurde moat’

Fan 15 septimber oant en mei 25 septimber 2021 is elkenien mear dan fan herte wolkom by ús op de tún om de perikelen om it galge-fabryk fan de famylje Helfrich hinne, te belibjen.

Galgen
Galgen is in swarte komeedzje oer in famylje fol geheimen fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal foar Snakkerbuorren skreaune stik giet oer in bysûnder famyljebedriuw dat him al fjouwer generaasjes taleit op de produksje fan heechweardige galgen (bretels).

Nei’t Bouke Helfrich, de âld-direkteur fan ‘Helfrich Galgen’, op tachtichjierrige leeftyd stoarn is, komme syn trije bern thús foar de tariedingen fan de begraffenis. Geandewei blykt dat moaie herinnerings oan heit fier te sykjen binne. De famyljeferhâldings komme lykwols ûnder druk te stean as der in tal ûnferwachte saken oan it ljocht komme dêr’t net ien bliid mei is. Wat sil dêr by de plechtichheid oer nei bûten brocht wurde?

De regy is yn hannen fan Karin Idzenga. Se wurdt assistearre troch Hester Bron. Galgen wurdt op de planken brocht troch Baukje Hiemstra, Jelly Krol, Annemarije Methorst, Theo van der Molen, Anja Steegstra, Jildou Talman, Jacob de Vries, Sietse de Vries, Klaas Zwart en Piter Zwart.

Spyldata
Woansdei 15 septimber (premjêre), freed 17 septimber, sneon 18 septimber, tiisdei 21 septimber, tongersdei 23 septimber, freed 24 septimber en sneon 25 septimber. Alle kearen om 20.00 oere.

Kaartferkeap

Klik hjir om fuortendaliks dyn kaarten te bestellen

Folgje ús op Facebook of en/of Instagram en/of meld dy oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, ik meld my oan foar de nijsbrief fan Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Kaartferkeap 30 july los

De keartferkeap foar iepenloftspul ‘Galgen’ yn Snakkerbuorren giet los op freed 30 july om 16.00 oere. Kaarten bestelle kin [...]

Iepenloftspul ‘Galgen’ yn septimber 2021

In jier en in simmerfakânsje letter as de bedoeling wie, is op 15 septimber 2021 de premjêre fan iepenloftspul ‘Galgen’. Trije spilers [...]