We geane los! Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet
‘Galgen’ yn septimber 2021

Fan 15 septimber (premjêre) oant en mei 25 septimber (lêste foarstelling) 2021 is elkenien mear dan fan herte wolkom by ús op de tún om de perikelen om it galge-fabryk fan de famylje Helfrich hinne, te belibjen.

Galgen soe ynearsten ferline simmer opfierd wurde mar koe doe fanwegen korona net trochgean. Binnen de beheiningen dy’t der noch hieltyd binne, binne wy der fan oerstjûge dat wy it stik yn septimber fan dit jier op ferantwurde wize, foar sawol publyk as meiwurkers en spilers, oer it fuotljocht bringe kinne. De repetysjes en alle oare tariedings binne útein setten, wy ha der sin oan!

Galgen
Galgen is in swarte komeedzje fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal foar Snakkerbuorren skreaune stik giet oer in famyljebedriuw dat him al fjouwer generaasjes taleit op de produksje fan heechweardige galgen (bretels).

Nei’t Bouke Helfrich, de âld-direkteur fan ‘Helfrich Galgen’, op tachtichjierrige leeftyd stoarn is, komme syn trije bern thús foar de tariedingen fan de begraffenis. Geandewei blykt dat moaie herinnerings oan heit fier te sykjen binne. De famyljeferhâldings komme lykwols ûnder druk te stean as der in tal ûnferwachte saken oan it ljocht komme dêr’t net ien bliid mei is. Wat sil dêr by de plechtichheid oer nei bûten brocht wurde?

De regy is yn hannen fan Karin Idzenga. Galgen wurdt yn septimber 2021 acht kear opfierd yn it smûke iepenloftteater fan de Doarpstún op Snakkerbuorren.

Bliuw op ‘e hichte fan
Iepenloftspul Snakkerbuorren

Wolst witte wannear’t bygelyks de kaartferkeap begjint of wat ús plannen binne foar in nij jier? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, hâld my op de hichte fan nijs oer Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Gjin iepenloftspul op Snakkerbuorren yn 2020

It iepenloftspul fan Snakkerbuorren giet dizze simmer net troch. Yn ferbân mei de beheinings en ûnsekerheden dy’t der op dit stuit [...]

Nij stik fan Sietse de Vries as iepenloftspul yn Snakkerbuorren

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet takom jier Galgen, in stik fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal [...]