Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet
‘Galgen’

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet yn de simmer fan 2020 Galgen, in stik fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal foar Snakkerbuorren skreaune stik giet oer in famyljebedriuw dat him al fjouwer generaasje taleit op de produksje fan heechweardige galgen (bretels).

Galgen is in swarte komeedzje dy’t him ôfspilet op de dagen foarôfgeand oan de begraffenis fan Bouke Helfrich, de âld-direkteur fan ‘Helfrich Galgen’, dy’t op tachtichjierrige leeftyd stoarn is. By de tariedingen komt in oantal ûnferwachte saken oan it ljocht dêr’t net ien fan ’e famyljeleden bliid mei is. De trije bern fan Bouke Helfrich komme foar de fraach te stean wat se dêr by de plechtichheid oer nei bûten bringe sille.

De regy is yn hannen fan Karin Idzenga. De foarstellingen binne 17, 19, 20, 23, 25, 26 en 27 juny 2020.

Audysjes op 30 novimber 2019

Op sneon 30 novimber o.s. kinst audysje dwaan foar in rol yn Galgen. Liket dy dat wat ta? Lês dan hjir mear oer it stik en de personaazjes. Sit der in rol foar dy by? Jou dy dan foar 16 novimber op fia de mail iepenloftspulsnakkerbuorren@gmail.com wêrnei’t wy dy mear ynformaasje stjoere sille oer de audysje. De audysjes wurde hâlden yn Wyns by Gastopstal (Jan en Afke van der Leij) Wyns 28 yn Wyns.

Bliuw op ‘e hichte fan
Iepenloftspul Snakkerbuorren

Wolst witte wannear’t bygelyks de kaartferkeap begjint of wat ús plannen binne foar in nij jier? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, hâld my op de hichte fan nijs oer Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Nij stik fan Sietse de Vries as iepenloftspul yn Snakkerbuorren

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet takom jier Galgen, in stik fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal [...]

Alles útferkocht

Alle foarstellings binne útferkocht! Der past gjin mûs mear by. En sorry, it hat gjin doel om mei ús te mailen of te beljen want wy ha [...]