Iepenloftspul Snakkerbuorren hâldt audysje!

Sneon 9 desimber o.s. hâlde wy audysjes foar it iepenloftspul fan 2024! Tusken 13.00 en 17.00 oere yn doarpshûs ‘De Weeme’ yn Lekkum. Nijsgjirrich? Meidwaan? Lês dan fierder!

Andorra
Op it programma yn 2024 stiet de klassiker Andorra út 1961 fan de Switserske skriuwer Max Frisch (1911-1991). Frisch heart ta deselde generaasje as syn lângenoat Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), fan wa’t Snakkerbuorren yn 2015 it tige suksesfolle De dame komt spile hat. Dy foarstelling wie eartiids goed foar in Gouden Gurbe foar de bêste foarstelling.

Sawol Frisch as Dürrenmatt skreaune stikken oer de maatskippij fan doe (en no) mei in soms licht absurdistyke ynslach. De regy is dizze kear yn hannen fan Grytha Visser út Snakkerbuorren.

It ferhaal
Sintrale figuer yn Andorra is Andri, de bûtenechtlike soan fan in learaar. Om’t dy learaar foar de bûtenwrâld net witte wol dat er in bern by in oare frou ferwekt hat, docht er it foarkommen as soe Andri syn joadske pleechsoan wêze. De konsekwinsje is dat de ynwenners fan Andorra alles wat Andri docht besjogge mei yn ’e achterholle de foaroardielen dy’t se oer joaden hawwe. Mei dramatyske gefolgen. In ferhaal dat helaas enoarm aktueel is en it dêrom mear as oait wurdich is om te fertellen. Alhoewol’t wy ús dus weagje oan in swier tema is it in prachtich stik mei ek seker de nedige humor.

Rollen
Yn Andorra binne meardere moaie rollen geskikt foar ferskillende leeftiden. De measte rollen kinne troch sawol in man as in frou ynfolle wurde. Yn alle gefallen binne der in man en in frou fan om en de by de 20 jier (of dy’t dêr foar trochgean kinne) nedich. Njonken 12 tekstrollen binne der ek in tal rollen sûnder tekst. Fierder is der ek rom plak foar ‘byldspilers’ (tink oan bewenners fan Andorra en soldaten).

Om rekken mei te hâlden
De repetysjes binne op sneontemoarn en tiisdeitejûn en begjinne healwei jannewaris. De premjêre fan Andorra is op 26 juny. De oare foarstellings binne op freed 28 juny, sneon 29 juny, tiisdei 2 july, tongersdei 4 july, freed 5 july en sneon 6 july. As reservedata en eventuele suksesopsje(s) moatst rekken hâlde mei de folgjende dagen/data: moandei 1 july, woansdei 3 july, snein 7 july, moandei 8 july en tiisdei 9 july.

Oanmelding audysje
Oanmelde foar de audysje kin fia iepenloftspulsnakkerbuorren@gmail.com. Graach ûnder fermelding fan yn alle gefallen dyn namme, leeftiid, wenplak en 06-nûmer.

Fragen?
Foar neiere ynformaasje kinst terjochte by Sietske Veenstra fia boppesteand mailadres of belje 06-4614 9909. Opjaan kin oant 1 desimber!

————

Folgje Iepenloftspul Snakkerbuorren ek op Facebook en/of Instagram en/of meld dy oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, ik meld my oan foar de nijsbrief fan Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Nij logo!

Is it dy al opfallen? Us nije logo? Sjochst de sinne dy’t oer de Doarpstún strykt en tagelyk ek it teaterljocht ferbyldet. It fûgeltsje [...]

Gouden Gurbes 2023

As tradysjonele ôfsluting fan it iepenloftspullen-seizoen waarden op freed 13 oktober lêstlyn ynteater Snits wer de Gouden Gurbes [...]