Iepenloftspul Snakkerbuorren hâldt audysjes!

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet takom jier Nei Man fan Raymond Muller, in tragykommeedzje mei byldzjende en absurdistyske eleminten, ûnder regy fan Brecht Wassenaar. Dit spesjaal foar Snakkerbuorren skreaune stik spilet him ôf op in plak dêr’t de stêd en it plattelân elkoar reitsje – in soarte fan Snakkerbuorren.

It ferhaal
Wat litte je efter as je net mear libje? Nei Man giet oer in man dy’t altyd neffens de rigeltsjes libbe hat. As hy te hearren krijt dat hy net lang mear te libjen hat, begjint syn wrâld te wankeljen. Wie dit it? Dan komt er in jonge frou tsjin dy’t him ynspirearret om op syk te gean nei de sinjouwing fan syn libben. Yn dy syktocht treft er allerhanne minsken dy’t him sjen, fiele en erfare litte hoe’t sinjouwing der (ek) út sjen kin. Elk hat syn eigen syktocht. Mar wat bestjut dit foar it lêste eintsje libben fan Man?

Rollen
Neist de twa haadrollen – Man en de jonge frou – binne der fjouwer rollen/karakters dy’t elk ynspirearre binne troch in filosofyske streaming of libbensfilosofy en net spesifyk man of frou binne en ek kwa leeftiid “fleksibel”. Dan is der in dokter en binne der noch fjouwer ‘minsken’ dy’t symboal steane foar de ‘mienskip’.

Figuraasje
Neist de personaazjes mei tekst, wolle we ek yn byld de ynwenners fan de stêd sjen litte. Wy ha dêrom ek spilers nedich foar it ensemble foar figuraasje. Dêr komt letter noch in oprop/audysje foar.

Audysjes: mear ynformaasje en oanmelden
De audysjes binne op sneon 11 desimber 2021 fan 13.00-17.00 oere, yn it doarpshûs ‘de Weeme’ yn Lekkum.
De foarstellingen fan Nei Man binne op 29 juny en 1, 2 ,5 ,7, 8 en 9 july 2022.
De repetysjes sette yn jannewaris 2022 útein en binne op woansdeitejûn en sneontemoarn.

Hasto ynteresse om mei te spyljen? Jou dy dan foar 29 novimber op foar de audysjes fia it mailadres iepenloftspulsnakkerbuorren@gmail.com. Jou dêrby koart oan wa’st bist. Nei 29 novimber krigest fan ús mear ynformaasje.

Iepenloftspulkommisje Snakkerbuorren

————

Folgje Iepenloftspul Snakkerbuorren ek op Facebook en/of Instagram en/of meld dy oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, ik meld my oan foar de nijsbrief fan Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Kaartferkeap 30 july los

De keartferkeap foar iepenloftspul ‘Galgen’ yn Snakkerbuorren giet los op freed 30 july om 16.00 oere. Kaarten bestelle kin [...]

Iepenloftspul ‘Galgen’ yn septimber 2021

In jier en in simmerfakânsje letter as de bedoeling wie, is op 15 septimber 2021 de premjêre fan iepenloftspul ‘Galgen’. Trije spilers [...]