Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet De Kommune

Yn de simmer fan 2023 spilet Iepenloftspul Snakkerbuorren it komyske drama De Kommune fan Thomas Vinterberg en Mogens Rukov. De Kommune ferskynde earst as toanielstik, mar is letter ek ferfilme (2016). Bouke Oldenhof hat it stik spesjaal foar Snakkerbuorren út it Deensk wei yn it Frysk oerset. De regy is, krekt as yn 2022, yn hannen fan Brecht Wassenaar.

It ferhaal
Erik erft it grutte hûs fan syn heit en mem. It liket him de koartste klap en ferkeapje de filla. Syn frou Anna sjocht oare mooglikheden: dit enoarme hûs is foarbestimd om mear minsken in thús te bieden, minsken mei deselde dreamen en idealen as sy. En sa barde it. Al gau úntstiet der in hechte mienskip en wurdt de groep hieltyd mear in famylje. Alles feroaret as Erik ferlyfd wurdt op de foller jongere Emma en sy ek yn it hûs komt te wenjen. De dream dy’t se mei elkoar dielden krijt stadichoan de foarm fan in nachtmerje.

De foarstellingen fan De Kommune binne op 28, 30 juny en 1, 4, 6, 7 en 8 july 2023.

————

Folgje Iepenloftspul Snakkerbuorren ek op Facebook en/of Instagram en/of meld dy oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, ik meld my oan foar de nijsbrief fan Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

​Perzyske kleden

Foar de bewenners fan De Kommune binne Perzyske flierleden ûnmisber foar in gesellich húshâlden. Kleden om oer te rinnen, om op te [...]

OPROP: wy sykje handige hantsjes en tûke timmeraars foar de bouploech

De bouploech fan it iepenloftspul is op syk nei entûsjaste bouwers om ithjoeddeistige team te fersterkjen. Foar it dekôr fan De Kommune [...]