Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet
‘Fan mûzen en mannen’

Dizze simmer sil de teaterbewurking fan it wrâldferneamde ‘Of mice and men’ fan John Steinbeck as iepenloftspul opfierd wurde yn it iepenloftteater op de Doarpstún fan Snakkerbuorren.

‘Fan mûzen en mannen’ giet oer de bysûndere freonskip tusken George en de ferstanlik beheinde Lennie. De mannen ha in grutte mienskiplike dream dy’t se nettsjinsteande al tsjinslaggen yn it libben besykje yn stân te hâlden: in eigen pleatske om sels op te buorkjen. Mar hoe bot se harren bêst ek dogge, it needlot slacht ta. ‘Fan mûzen en mannen’ is rau en leafdefol, humoristysk en oangripend.

Te sjen op 26,28 en 29 juny en 3,4,5 en 6 july 2019, alle kearen om 21.00 oere. Foar mear ynformaasje en it bestellen fan kaarten sjochst hjir.

Regy
Karin Idzenga

Spilers
Matthijs van Dieren, Jan van der Leij, Piter Zwart, Theo van der Molen, Dick Gardenier, Symen Sjoerd de Vries, Nynke Dijkstra, Jan de Jong, Jacob de Vries, Jillis Tingen, Klaas Zwart

Bliuw op ‘e hichte fan
Iepenloftspul Snakkerbuorren

Wolst witte wannear’t bygelyks de kaartferkeap begjint of wat ús plannen binne foar in nij jier? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, hâld my op de hichte fan nijs oer Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Kaartferkeap fan start!

Fansels wolst it iepenloftspul fan Snakkerbuorren ek dit jier net misse! Fan hjoed ôf kinst online dyn kaarten foar de foarstelling [...]

Earste bûtenrepetysje

Sneon 20 april, simmerske temperatueren op de tún en tiid foar de earste bûtenrepetysje. Tiid foar foto’s. Foar alle foto’s fan de [...]