Wy hâlde audysjes!

Yn de simmer fan 2023 spilet Iepenloftspul Snakkerbuorren it komyske drama De Kommune (wurktitel) fan Thomas Vinterberg en Mogens Rukov. De Kommune ferskynde earst as toanielstik, mar is letter ek ferfilme (2016). Bouke Oldenhof hat it stik spesjaal foar Snakkerbuorren út it Deensk wei yn it Frysk oerset. De regy is, krekt as yn 2022, yn hannen fan Brecht Wassenaar.

It ferhaal
Erik erft it grutte hûs fan syn heit en mem. It liket him de koartste klap en ferkeapje de filla. Syn frou Anna sjocht oare mooglikheden: dit enoarme hûs is foarbestimd om mear minsken in thús te bieden, minsken mei deselde dreamen en idealen as sy. Al gau úntstiet der in hechte mienskip en wurdt de groep hieltyd mear in famylje. Alles feroaret as Erik ferlyfd wurdt op in jonge studinte en sy ek yn it hûs komt te wenjen. De dream dy’t se mei elkoar dielden krijt stadichoan de foarm fan in nachtmerje.

Rollen
Der binne 9 rollen: 4 manlju en 5 froulju. Ien fan de frouljusrollen is foar in famke fan tusken de 14 en 17 jier (of ien dy’t dêr foar trochgean kin).

Audysjes: mear ynformaasje en oanmelden
Wy hâlde audysjes op sneon 10 desimber 2022 fan 13.00-17.00 oere, yn doarpshûs ‘de Weeme’ yn Lekkum. De foarstellingen fan De Kommune  binne op 28, 30 juny en 1, 4, 6, 7 en 8 july 2023. Wy repetearje op woansdeitejûn en sneontemoarn.

Hasto sin om mei te spyljen? Jou dy dan foar 29 novimber op foar de audysjes! Dat kin fia it mailadres info@iepenloftspulsnakkerbuorren.nl. Jou yn dyn mail yn alle gefallen oan: dyn namme, leeftyd, wenplak en telefoannûmer. Nei 29 novimber krigest fan ús mear ynformaasje.

Iepenloftspulkommisje Snakkerbuorren
Alie, Ytsje, Rolf, Sietske, Joyce en Piter

————

Folgje Iepenloftspul Snakkerbuorren ek op Facebook en/of Instagram en/of meld dy oan foar ús nijsbrief. Us nijsbrief ferskynt heechút in pear kear jiers op mominten dat der écht wat te fertellen is. Leuk? Folje dan hjirûnder dyn emailadres yn.

Ja, ik meld my oan foar de nijsbrief fan Iepenloftspul Snakkerbuorren:

Graach oant sjen by ús op de tún!

Nijs

Byldregistraasje ‘Nei Man’

Wolst de foarstelling nochris werom sjen? Of hast net west te sjen en hast dêrspyt fan? This is your lucky day! Ien fan de [...]

Gouden Gurbes 2022

It wie wer in bysûnder en moai iepenloftjier! As ôfsluting dêrfan binne wy bliid mei ús Gouden Gurbe-nominaasjes foar beste byrol foar [...]