Kaartferkeap

Wy spylje ‘Galgen’ op de neikommende dagen:

  • woansdei 15 septimber (premjêre)
  • freed 17 septimber
  • sneon 18 septimber
  • tiisdei 21 septimber
  • tongersdei 23 septimber
  • freed 24 septimber
  • sneon 25 septimber

De foarstelling begjint alle kearen om 20.00 oere.

Testen voor toegang

Besikers krije tagong ta de lokaasje mei in jildige faksinaasjeferklearring of in jildige test. Brûk de coronacheck-app op jo telefoan of nim de QR-koade útprinte mei. Mear ynformaasje oer ‘testen voor toegang’ is te finen op de website fan Testen voor Toegang en op de website fan it RIVM.


Kaarten bestellen

Tagongskaarten á € 20,00 (ynklusyf konsumpsje) kinne jo hiel maklik online bestelle via Van Plan. Klik op de button hjirûnder en it wiist him fansels. Wy winskje jo alfêst in noflike jûn!

Min waar

As in foarstelling troch min waar of oare kalamiteiten net trochgean kin, dan wurdt dat dyselde deis nei 18.00 oere bekend makke op ús webside en socials. Jo wurde dan ek ynformearre oer de dei wêrop ’t de foarstelling ynhelle wurde sil (sjoch foar de mooglike opsjes ek reservedata hjirûnder).

Reservedata

Foar de foarstellings fan 15, 17 en 18 septimber is 20 septimber reserve. Foar de foarstellings fan 21, 22, 23, 24 en 25 septimber is op 27 of 28 septimber de reservejûn.

Lokaasje

Doarpstún Snakkerbuorren, Oan ’e Dyk 56, Snakkerbuorren