Kaartferkeap

Wy spylje ‘Andorra’ op de neikommende dagen:

  • woansdei 26 juny 
  • freed 28 juny 
  • sneon 29  juny
  • tiisdei 2 july 
  • tongersdei 4 july 
  • freed 5 july 
  • sneon 6 july 

De foarstelling begjint alle kearen om 20.30 oere.

Kaarten bestellen

Tagongskaarten á € 20,00 (ynklusyf konsumpsje) kinne jo hiel maklik online bestelle via dizze website. Sjoch hjirûnder en it wiist him fansels. Wy winskje jo alfêst in noflike jûn!

Min waar

As in foarstelling troch min waar of oare kalamiteiten net trochgean kin, dan wurdt dat dyselde deis foar 19.00 oere bekend makke op ús webside en socials. Jo wurde dan ek ynformearre oer de dei wêrop ’t de foarstelling ynhelle wurde sil (sjoch foar de mooglike opsjes ek reservedata hjirûnder).

Reservedata

Foar de foarstellings fan 26 juny, 28 juny en 29 juny is 1 july reserve. Foar de foarstelling fan 2 july is de reservedatum 3 july. Foar de foarstellings fan 4, 5 en 6 july is op 7, 8 of 9 july de reservejûn.

Lokaasje

Doarpstún Snakkerbuorren, Oan ’e Dyk 56, Snakkerbuorren