Fotoreportaazje fan de flyeraksje op it Strjitfestival yn Ljouwert