Wy binne fan start!

Under lieding fan regisseur Brecht Wassenaar binne wy sneon 22 jannewaris yn it Praethûs op de Doarpstún mei in entûsjaste ploech spilers útein setten mei de repetysjes foar ‘Nei Man’. De earste lêzing fan it stik jout fuortendaliks alwer sin oan de folgjende repetysje nije wike sneon!

Njonken it lêzen fan it stik presentearre Rudi Stuve syn dekôrûntwerp. Rudi is trouwens net allinne dekôrûntwerper mar docht ek de regy-assistinsje. Spilers binne Bodes Kroes, Tessa Hettema, Sijtse Keekstra, Jildou Talman, Ellie Dijkstra, Piter Zwart, Sietske Veenstra, Jillis Tingen, Theo van der Molen, Klaas Zwart en Jeroen van der Meer. Dêrnjonken hawwe wy noch ferlet fan byldspilers. Dêroer folget ynkoarten mear ynformaasje en in oprop.

Ja, u kunt ivermectine online bestellen als u thuis blijft. Breedspectrum anthelmintica vindt u altijd op onze website. Als er toch een infectie optreedt en je hebt directe en latente symptomen die de infectie bevestigen, is het goed om wat medicijnen in huis te hebben die je in geval van nood kunt gebruiken als je niet meteen een arts kunt zien.