Snakkerbuorren spilet ‘Fan mûzen en mannen’

Dizze simmer sil de teaterbewurking fan it wrâldferneamde ‘Of mice and men’ fan John Steinbeck as iepenloftspul opfierd wurde yn it iepenloftteater op de Doarpstún fan Snakkerbuorren. ‘Fan mûzen en mannen’ fertelt it ferhaal fan de bysûndere freonskip tusken George en de geastlik beheinde Lennie. Jan van der Leij fan Wyns, ek belutsen as spiler, makke spesjaal foar Iepenloftspul Snakkerbuorren in Fryske oersetting fan it stik. De regy is yn hannen fan Karin Idzenga fan Snits. Sy tekene earder yn Snakkerbuorren foar de regy fan it suksesfolle ‘De dame komt’(2014). ‘Fan mûzen en mannen’ giet op woansdei 26 juny yn premjêre.

Fan mûzen en mannen

It stik spilet him ôf yn de jierren ’30 fan de foarige ieu yn Amearika. De arbeiders George en Lennie komme oan op in nije buorkerij om dêr te wurkjen. Fan harren eardere wurkplak binne se flechte om’t de geastlik beheinde Lennie fertocht wurdt fan oanranding fan in jonge frou. Lennie hâldt der nammentlik fan om sêfte bisten, foarwerpen of minsken oan te reitsjen en te aaien. Dêrby ferjit hy dan lykwols syn eigen krêft mei de nedige gefolgen. Op de nije lokaasje begjint alles goed en de grutte dream fan beide mannen om in eigen pleatske te hawwen mei gewaaks, kninen en oare bisten soe wolris útkomme kinne. Mar, hoe bot se harren bêst ek dogge, it needlot slacht ta. ‘Fan mûzen en mannen’ is rau en leafdefol, humoristysk en oangripend.

Spyldata: 26,28 en 29 juny, 3,4,5 en 6 july 2019.