Snakkerbuorren is der (hast) klear foar

Snakkerbuorren makket him op foar de foarstellings fan ‘In see fan lân’!