Premjêre 28 juny en foarstelling 8 july útferkocht

De kaartferkeap giet dat it slydjaget. Underwilens binne sawol de premjêre op woansdei 28 juny as de lêste foarstelling op sneon 8 july útferkocht. Sjoch by ‘kaarten’ op hokker dagen noch kaarten beskikber binne foar ‘De Kommune’. Graach oant sjen by ús op de tún!