OPROP: wy sykje handige hantsjes en tûke timmeraars foar de bouploech

De bouploech fan it iepenloftspul is op syk nei entûsjaste bouwers om it
hjoeddeistige team te fersterkjen. Foar it dekôr fan De Kommune leit wer in
útdaagjend plan klear en wat ekstra man/frou-krêft is dêrby fan herte wolkom!


Wy binne op syk nei minsken dy’t it leuk fine om ien of in oantal mominten mei
te helpen oan it bouwen fan it dekôr. Fan’t jier binne der foaral minsken nedich dy’t
entûsjast wurde fan it bouwen mei hout. Dêrnjonken ha wy ek minsken nedich dy’t it
aardich fine om dwaande te wêzen mei de wat lichtere materialen, skilderwurk,
ensfh. Foar elk is der wol in passende klus. Njonken datst mei syn allen wurkest oan
it meitsjen fan in moai dekôr, is it ek supergesellich!


Dus, bist in bytsje handige klusser en fynst it leuk om op dy manier in bydrage te
leverjen oan ús iepenloftspul? Meld dy dan oan en kom der by!


Oanmelde kin fia ús emailadres iepenloftspulsnakkerbuorren@gmail.com. Wolst
earst graach wat mear witte? Joyce Westerink (Buorren 71) fertelt dy der graach wat
oer. Of kom ris del op de tún as wy dwaande binne. Ein maart/begjin april begjinne
wy mei bouwen.