Opnames trailer Don Juan yn Wyns

Wy hoegden net lang te sykjen nei in geskikte lokaasje foar de opnames fan de trailer fan Don Juan. Foar it grutte houliksfeest fan ús haadpersoan foel ús each al gau op it romantyske tsjerkje fan Wyns. Kabels waarden útrôle, de tsjerke mei boulampen ekstra yn it ljocht set. Hiltsje, Henk en Nynke kamen mei tassen fol klean, huodden, strikken en oare feestlike aksessoires foar spilers en figuranten. De catering liet de kofje prottelje. En los mar. Don Juan stapte mei syn Elvira yn de houliksboat. Der waarden troch de brulloftsgasten hiel wat roazeblêdsjes struid……en ek wer opromme, foar al dy ferskillende takes fan kameraman Daniël Kolk. Mei tank oan Bert en Jochina út Wyns foar de hertlike ûntfangst en gastfrijheid. Besjoch de trailer >>>>