Nij logo!

Is it dy al opfallen? Us nije logo? Sjochst de sinne dy’t oer de Doarpstún strykt en tagelyk ek it teaterljocht ferbyldet. It fûgeltsje fersterket it iepenloft-gefoel mar ferbyldet ek de frijheid en ûneinige mooglikheden dy’t it meitsjen fan teater ús jout. Sjoukje Terpstra fan Dok6268 hat it logo foar ús makke en dêrmei ús winsken hiel treffend yn byld omsetten.

Sjoch hjir mear wurk fan Sjoukje: DOK6268 | concept & ontwerp – DOK6268 | Sjoukje Terpstra (myportfolio.com).