Kaartferkeap ‘Nei Man’ fan start

Nei de nedige fertraging is it dan safier: de kaartferkeap foar ‘Nei Man’ is fan start! Kaarten á € 20,00
keapest online fia dizze webside. Klik hjir of kies yn de menu-balke rjochts foar ‘kaarten’. Meitsje dyn
kar foar de datum datsto graach nei de foarstelling ta wolst, jou it tal kaarten datsto hawwe wolst
oan en rekkenje fuortendaliks ôf. Klear is’t! Wy ferwolkomje dy graach by ús op de tún!