Kaartferkeap fan start!

Fansels wolst it iepenloftspul fan Snakkerbuorren ek dit jier net misse! Fan 1 maaie ôf kinst alfêst online dyn kaarten foar ien fan de foarstellings reservearje. Foar alle ynformaasje oer it bestellen fan kaarten en foarstellingsdata  sjochst by kaarten. De foarstellingsdata fynst ek noch ûnderoan de thússide. Wolst leauer telefoanysk reservearje? Dat kin ek. Fan 1 juny ôf  kinst ús fan moandei o/m freeds tusken 18.00 -18.30 oere berikke fia 06-11240202. Hâldt der yn dat gefal wol rekken mei datst dyn kaarten dan op de jûn fan de foarstelling kontant by de kassa ôfrekkenje moatst.

Graach oant sjen by ús op de tún!

Parseberjocht

Kaarten bestellen