Iepenloftspul Snakkerbuorren siket figuranten

Kommende simmer spilet Iepenloftspul Snakkerbuorren, lykas bekend, ‘Andorra’ fan de
Switserske skriuwer Max Frisch. In foarstelling oer kollektive skuld, foaroardielen, identiteit
en stigmatisearring. De repetysjes binne yntusken yn folle gong en ynkoarten set de
bouploech útein mei it dekôr.


Foar dizze foarstelling binne wy op syk nei figuranten. Dizze figuranten sille soldaten fan in
fijannich leger spylje. Wy ha sa ’n 10 oant 15 soldaten nedich. Ek ast gjin spulûnderfining
hast, bist wolkom. Ynset en ynvestearring yn tiid is belangryk. Bist tusken de 16 en 60 jier en
liket it dy aardich om mei te spyljen yn in iepenloftspul meld dy dan oan mei in mailtsje nei
iepenloftspulsnakkerbuorren@gmail.com of nei skveenstr@gmail.com. Belje nei Sietske
Veenstra kin ek: 06 4614 9909.


Beskikberens op de folgjende repetysjedagen is winske:
Sneon 1 juny (13.00 -18.00)
Tiisdei 11 juny (19.30 -22 .30)
Sneon 8 juny (10.00 -13 oere)
Tiisdei 11 juny (19.30 -22 .30)
Tiisdei 18 juny (19.30 -22 .30)
Freed 21 juny (19.30 -23 .00)
Snein 23 juny (13.00 -18.00)
Tiisdei 25 juny Generale

Woansdei 26 juny Premjêre
Freed 28 juny Foarstelling
Sneon 29 juny Foarstelling
(moandei 1 july reserve)
Tiisdei 2 july Foarstelling
(woansdei 3 july reserve)
Tongersdei 4 july Foarstelling
Freed 5 july Foarstelling
Sneon 6 july Foarstelling

(snein 7 july reserve)
(moandei 8 july reserve)
(tiisdei 9 july reserve)