Gouden Gurbes 2023

As tradysjonele ôfsluting fan it iepenloftspullen-seizoen waarden op freed 13 oktober lêstlyn yn
teater Snits wer de Gouden Gurbes útrikt. En jonge jonge, wat wie it wer in feestje! Wy lokwinskje
‘ús’ Rienk Nicolai mei syn Gurbe foar bêste byrol foar syn rol as Jens yn ‘De Kommune’. Dêrnjonken
binne wy ek bysûnder grutsk op Anna Wolters dy’t in nominaasje foar bêste byrol krige foar har rol as
Sjoukje én Nynke Dijkstra dy’t foar har rol as Anna nominearre waard foar bêste haadrol. As kears op
de taart krige ‘De Kommune’ ek noch in nominaasje foar bêste foarstelling! In soad lof dus ek fan de
Gouden Gurbe-sjuery foar ús foarstelling fan 2023 dy’t mei troch it wurk fan alle frijwilligers achter
de skermen foar ús allegear toch al net mear stikken koe. Wy sjogge no alwer út nei takom simmer!

Foto © PDF-grafie