Gouden Gurbes 2022

It wie wer in bysûnder en moai iepenloftjier! As ôfsluting dêrfan binne wy bliid mei ús Gouden Gurbe-nominaasjes foar beste byrol foar ‘de minsken’ spile troch Theo van der Molen, Sietske Veenstra, Jillis Tingen, Jeroen van der Meer en Klaas Zwart EN foar beste haadrol foar ‘Man’, spile troch Bodes Kroes. Wy lokwinskje ek graach alle oare iepenloftspullen mei harren nominaasjes en Gurbes!

Noch even weromsjen? Helder Media makke in superleuke kompilaasje fan ‘Nei Man’ yn 2 minuten!