Subsidiïnten

Fan mûzen en mannen wurdt mei mooglik makke troch (finansjele) bydragen fan:

Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Siebolt Foundation
Prins Bernhard cultuurfonds
Douwe Kalma Stichting
Herbert Duintjer Fonds
Nieuwe Stads Weeshuis
Dorpsbelang LMS

En troch ús stipers:

MTS. Fam. Van Houten Molkfeebedriuw
Klugkist & de Vries Schilders
Bouw Trend Leeuwarden
De Walrus
Fysiotherapie Bilgaard
B&B Sinneljocht
W.A.S. Leeuwarden
Burmania Beleefboerderij
Eigen Wijze – Wyns
Verbuilinglab

Verloskundepraktijk Dochter & Zn
Velzeboer doet financieel
Auto Wijma
Bles Dairies
Camperplaats Lekkum
Post Plaza
Sikkens
Schoonheidssalon Gea
MTS. Schuiling

Skerp
‘t Stalhûs
Pelletkachel Leeuwarden
Kenneth Smith
Shiatsu & Massage therapie
Henny Smid
Huisartsenpraktijk De Haan
NNB
Dutch Genquila
B&B Sanssoucis