Spilers

Kom yn ’e kunde mei de spilers

 • Matthijs van Dieren
  Matthijs van Dieren George
 • Jan van der Leij
  Jan van der Leij Lennie
 • Dick Gardenier
  Dick Gardenier Baas fan de ranch
 • Symen Sjoerd de Vries
  Symen Sjoerd de Vries Curley, soan fan de baas
 • Nynke Dijkstra
  Nynke Dijkstra Frou van Curley
 • Theo van der Molen
  Theo van der Molen Candy, arbeider
 • Piter Zwart
  Piter Zwart Slim, foarman
 • Jacob de Vries
  Jacob de Vries Crooks, stâlfeint
 • Klaas Zwart
  Klaas Zwart Whit, arbeider
 • Jan de Jong
  Jan de Jong Carlson, arbeider
 • Jillis Tingen
  Jillis Tingen Orson, arbeider

De foto’s binne makke troch Fenna Meijer Fotografie