Meiwurkers

Kom yn ’e kunde mei de meiwurkers

Rezjy

Karin Idzenga
Dick Gardenier (rezjy-assistinsje)
Jan van der Leij (Fryske oersetting)

Technyk

Bert Bosma Media Techniek
Venturi Electronics

Rekwisiten

Suzanne Keizer-Posthuma Linthorst

Foto's

Fenna Meijer Fotografie

Fjoerploech, bar en oanklaaiïng tún

Frijwilligers en bestjoer fan Stichting De Doarpstún

Foarmjouwing

Marysia Jaworski (dekôr)
Henk Bosma – Ziel (klean)
Hiltje Dijkstra (klean)
Marijke Prins (klean)

Kap en grime

Sandra Huizenga
Nienke Moning

Kommisje Iepenloftspul Snakkerbuorren

Piter Zwart
Nynke Dijkstra
Berber Olij
Jakob van der Laan
Sietske Veenstra

Bouploech

Marysia Jaworski
Coen Berends
Sytze Jonker
Bauke Posthuma Linthorst
Gerard Jongens
Anne Bangma
Jelle Dijkstra
Sytze Jansma
Willem Keizer

PR kommisje

Berber Olij
Sjoukje Jager
Jillis Tingen
Alie Buikema
Yvonne Hoekstra
Annemieke Nienhuis

Trailer

Jorrit van de Waal
Piter Zwart

Oanklaaiïng Doarp

Marga Bakker
Pyteke Posthuma Linthorst
Johan Ziel

Sponsorwerving

Arjen Rusticus
Treja Ley

Parkearwachten

Joni Tingen en syn team

Oaren

En alle oaren dy’t op hokker wize dan ek in bydrage levere hawwe.