Earste bûtenrepetysje

Sneon 20 april, simmerske temperatueren op de tún en tiid foar de earste bûtenrepetysje. Tiid foar foto’s. Foar alle foto’s fan de repetysje fan 20 april sjochst hjir.

   .