De lêste repetysje foar de premjêre

Sjoch de foto’s fan de generale repetysje hjir werom. Nijsgjirrich nei it stik? Der binne noch kaarten beskikber! Graach oant sjen by ús op de tún!