Alles útferkocht

Alle foarstellings binne útferkocht! Der past gjin mûs mear by. En sorry, it hat gjin doel om mei ús te mailen of te beljen want wy ha écht net mear plak. Faaks smyt in opropke op social media wat op?  Slagget ek dat net? Dan is der gelokkich hoop foar de takomst: takom jier binne we der wer mei wer in nij iepenloftspul! Hoe dan ek oant sjen by ús op de tún!