​Foarstellings 3 en 6 july útferkocht

De foarstellings op woansdei 3 july en sneon 6 july binne útferkocht! Wolst ‘Fan mûzen en mannen’ noch sjen? Wês der dan by en regelje gau dyn kaarten foar tongersdei 4 july of freed 5 july: www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl. Oant sjen by ús op de tún!