​Ek de foarstelling op freed 5 july is útferkocht

​​​​Ek de foarstelling op freed 5 july is útferkocht. Der binne no allinne noch  in tal kaarten foar de foarstelling fan tongersdei 4 july: www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl. Oant sjen by ús op de tún!