Meiwurkers

Kom yn ’e kunde mei de meiwurkers

Ljocht & Lûd

Bert Bosma Media Techniek
Venturi Electronics

Skriuwer

Hans Brans

Oersetting yn it Frysk:
Tineke Hoekstra

Rekwisiten

Marga Bakker
Pyteke Posthuma Linthorst
Elly Dijkstra
Suzanne Keizer-Posthuma Linthorst
Renie Zuiderveld

Foto's

Fenna Meijer Fotografie
Suzanne Posthuma Linthorst

Fjoerploech, bar en oanklaaiïng tún

Dick Gardenier
Pyteke Posthuma Linthorst
Marga Bakker
Bauke Posthuma Linthorst
Renie Zuiderveld
Moniek Jonker
Frijwilligers en bestjoer fan Stichting De Doarpstún

Foarmjouwing

Marysia Jaworski (dekôr)
Henk Bosma (kostúms)
Anne Bangma (printwurk)

Kap en grime

Sandra Huizenga
Nienke Moning
Silke van der Hoek
Sjoukje Zwart
Suzanne Keizer-Posthuma Linthorst
Marysia Jaworski
Henk Bosma
Ingrid van Zanten

Kommisje Iepenloftspul Snakkerbuorren

Johan Ziel – foarsitter
Sietske Veenstra – sekretariaat
Jakob van der Laan- ponghâlder
Gerard van der Veer – artistike saken
Yvonne Hoekstra – kommunikaasje

Bouploech

Sytze de Jong
Gerard Jongens
Sytze Jonker
Bauke Posthuma Linthorst
Gijs Kooistra
Anne Bangma
Frans Romkes
Jelle Dijkstra
Sytze Jansma
Geerte Talman
Rik Jongens

PR kommisje

Yvonne Hoekstra
Sjoukje Jager
Anne Bangma
Jillis Tingen
Annemieke Nienhuis

Klean

Henk Bosma
Hiltje Dijkstra
Ingrid van Zanten

Kaartferkeap

Jakob van der Laan

Muzyk regy

Clara Rullman

Sponsoring

Trea Leij
Arjan Rusticus

Trailer

Daniël Kolk
Gerard van der Veer

Parkearwachten

Joni Tingen en syn team

Oaren

En alle oaren dy’t op hokker wize dan ek in bydrage levere hawwe.