Efter de skermen by Don Juan – Oan ‘e heak slein

Evelien is ien fan de hiele trits froulju dy’t troch Don Juan oan ‘e heak slein wurde … en sit der yn haadrolspiler Pieter Dirk yn it echt ek in lytse Don Juan?