Efter de skermen by Don Juan – ‘t stânbyld

Foar Theo van der Molen – de senior fan ús ploech en alle jierren fan de partij – is Don Juan in grutte útdaging. Wylst de hormonen oer it poadium stuiterje, moat hy 20 minuten roerleas stean bliuwe.

Want Theo is fan ‘t jier in stânbyld …

Graach oant sjen by ús op de tún!
Kaarten bestelle foar ien fan de foarstellings kin hiel maklik online fia dizze webside. Wolle jo lykwols leauer jo kaarten telefoanysk reservearje dan kin dat ek! Jo kinne ús dan telefoanysk berikke fan moandeis o/m freeds tusken 18.00 – 18.30 oere fia 06- 11 24 02 02. Hâldt der yn dit gefal wol rekken mei dat jo jo kaarten dan op de jûn fan de foarstelling kontant by de kassa ôfrekkenje moatte. Foar alle ynformaasje oer it bestellen fan kaarten en foarstellingsdata sjogge jo by ‘kaarten’. De foarstellingsdata fine jo ek noch ûnderoan de ‘thús’side.