Sjoch de foto’s fan de generale repetysje hjir werom. Nijsgjirrich nei it stik? Der binne noch kaarten beskikber! Graach oant sjen by ús op de tún!