In see fan lân

…en net in wâl te sjen

Wat dochst as’t yn Amsterdam fiif goedrinnende kroegen runst, as de man fan dyn bern net mear yn byld is, as’t in pubersoan hast dêr’st net genôch tiid oan jaan kinst en as’t eins ek net mear oan dysels ta komst? Kinst twa dingen dwaan: trochgean of stopje.

Simone beslút om it roer rigoreus om te smiten. Se ferkeapet de kroegen, ferlit Amsterdam en giet mei har soan Ruben nei Fryslân dêr’t se yn it doarpke Randum in leechsteand kafee keapet. Se sjocht it hielendal sitten om ticht by de minsken te wêzen, wat foar harren betsjutte te kinnen en wer belutsen te wêzen by it libben.

Mar har komst wurdt net troch elkenien as posityf erfaren en al hielendal net as sy as fjirtiger oant oer har earen fereale rekket op de folle jongere boeresoan Sjoerd. En Sjoerd op har …

In tornado brekt los en de fraach is hoe sterk harren leafde dan is: oerwint leafde alles, sa as it sprekwurd seit?

Lit dy meislepe yn it poëtyske en muzikale leafdesdrama ‘In see fan lân’!

Spyldata

Woansdei 5 july, premjêre (reserve: tongersdei 6 july)
Freed 7 july (reserve: snein 9 july)
Sneon 8 july (reserve: snein 9 july)
Tongersdei 13 july (reserve: tiisdei 18 july)
Freed 14 july (reserve: woansdei 19 july)
Sneon 15 july (reserve: tiisdei 18 july)
Snein 16 july (reserve: woansdei 19 july)

ÚTFERKOCHT

Graach oant sjen by ús op de tún!