In see fan lân

…en net in wâl te sjen

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet yn 2017 in eigen muzikale produksje oer de ûnmooglike leafde tusken in Fryske boeresoan en in tweintich jier âldere kafee-hâldster út Amsterdam. En hoe’t dit de ferhâldingen yn in Frysk doarp op skerp set…. Mear oer it stik ûnder de knop Foarstelling.


Spyldata

Woansdei 5 july, premjêre (reserve: tongersdei 6 july)
Freed 7 july (reserve: snein 9 july)
Sneon 8 july (reserve: snein 9 july)
Tongersdei 13 july (reserve: moandei 17 july)
Freed 14 july (reserve: tiisdei 18 july)
Sneon 15 july (reserve: moandei 17 july)
Snein 16 july (reserve: tiisdei 18 july)

Graach oant sjen by ús op de tún!