‘… mar allinich at ik libje kin … sa’t ik dat wol …’

Applaus!

Foar jim… ús publyk. Wy ha fan jim genoaten! 

Don Juan goaide sân jûnen al syn keunsten yn ’e striid om jim te ferlieden en neffens ús is dat poerbêst slagge.

Tûzen kear tank oan al ús frijwilligers, sponsors en oare finansjele en materiële stipers. Mei jim help ha wy in fantastysk iepenloftspul belibbe.

Graach sjogge wy jim yn 2017 allegear wer op ’e Doarpstún by de folgjende edysje fan Iepenloftspul Snakkerbuorren!

13754629_1049536678434908_4543816811655268987_n

De LC oer Don Juan:
… Don Juan stiet garant foar in jûn fol wille mei in serieuze ûndertoan … 

It FD oer Don Juan:
… de teksten soargen foar de noadige grappen en hilariteit. Ek de stillearre yngrepen fan regisseur Wouter Daane foelen yn goede ierde ….

De Moanne oer Don Juan:
… gnyskjend ferlit it publyk de tribune om de jûn ôf te sluten by it kampfjoer yn de doarpstún.

Graach oant sjen by ús op de tún!

Oer Don Juan – 2016

Sjueryrapport Gouden Gurbe

Read More

Gouden Gurbe foar Piter Zwart fan Snakkerbuorren

Read More

Kaartferkeap rint dat it slydjaget

Read More