Audysjes foarstelling 2017

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet yn 2017 in eigen muzikale produksje oer de ûnmooglike leafde tusken in Fryske boeresoan en in tweintich jier âldere kafee-hâldster út Amsterdam. En hoe’t dit de ferhâldingen yn in Frysk doarp op skerp set…. Mear oer it stik ûnder de knop Foarstelling.

Op sneon 10 desimber hâlde wy audysjes foar spilers en sjongtalint:

Spilers
Foar de rolbesetting fan it stik ha wy nochal wat spilers nedich:

– der binne 2 manlike rollen yn de leeftydskategory 15 – 20 jier;

– 3 manlike rollen yn de leeftyd fan 20-30 jier;

– 8 manlike rollen yn de leeftyd fan 35 – 70 jier;

– 3 froulike rollen yn de leeftyd fan 15 – 25 jier;

– 7 froulike rollen yn de leeftyd fan 35 – 70 jier.

It is mooglik dat guon rollen kombinearre wurde.

Live-muzyk is in wichtich ûnderdiel fan de foarstelling. Dêrom binne wy ek op syk nei sjongers/sjongeressen.

De rezjy is yn 2017 yn hannen fan Wouter Daane. De sân foarstellings wurde tusken woansdei 5 july (premjêre) en snein 16 july opfierd op de Doarpstún fan Snakkerbuorren. Sjoch foar de eksakte data hjirnjonken.

Wolst meispylje of sjonge? Meld dy dan oan foar de audysjes op sneon 10 desimber. Dat kin troch foar sneon 26 novimber in mail te stjoeren nei audysje.snakkerbuorren@gmail.com.

Set yn de mail dyn namme, adres en telefoannûmer mar ek dyn leeftyd en ûnderfining mei toaniel, dûns en sang. Nei 26 novimber krijst neier berjocht hoe let en wêr’t de audysjes hâlden wurde.

Iepenloftspulkommisje Snakkerbuorren

Graach oant sjen by ús op de tún!

Spyldata 2017

Foarstelling 1 & premjêre
woansdei 5 july (reserve: tongersdei 6 july)

Foarstelling 2
freed 7 july (reserve: snein 9 july)

Foarstelling 3
sneon 8 july (reserve: snein 9 july)

Foarstelling 4
tongersdei 13 july (reserve: moandei 17 july)

Foarstelling 5  
freed 14 july (reserve: tiisdei 18 july)

Foarstelling 6    
sneon 15 july (reserve: moandei 17 july)

Foarstelling 7  
snein 16 july (reserve: tiisdei 18 july)

Oer Don Juan – 2016

Sjueryrapport Gouden Gurbe

Read More

Gouden Gurbe foar Piter Zwart fan Snakkerbuorren

Read More